Bezpečné hřiště

Komplexní systém péče o kvalitu a bezpečnost dětského hřiště, který nabízí firma HEROLD jakožto výrobce umožňuje provozovateli veřených dětských hřišť zbavit se starostí spojených s údržbou a provozem jejich hřiště při dodržení všech legislativních náležitostí předepsaných nařízením vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění a s tím související všeobecné bezpečností požadavky na zařízení dětských hřišť stanovených ČSN EN 1176-1 až 7:2009. To je projekt:

BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ

Děkujeme za Váš nákup našich herních prvků a rádi bychom Vám nabídnuli další servis spojený s provozováním hřiště.

Jako provozovatel jste nakoupil herní prvky certifikované dle CSN EN 1176-2009 a byli Vám odborně nainstalovány našimi školenými pracovníky ,nebo jste je instalovali "svépomocí" dle certifikovaného návodu. Přesto po této instalaci Vám vznikají následné POVINNOSTI PROVOZOVATELE vyplývající z normy ČSN EN 1176-2009.:

 1. Kompetentí osobou (technik znalý výše uvedené normy) provést prověření shody s odpovídajícími částmi hřistě s normou EN 1176-2009 tzv. VSTUPNÍ KONTROLA
 2. Vypracování a zavedení kontrolního mechanismu na hřišti podle pokynů výrobce a umístěním PROVOZNÍHO ŘÁDU
 3. Provádět běžnou údržbu a servis hřiště podle pokynů v návodu a po roce si vyžádat provedení HLAVNÍ ROČNÍ REVIZNÍ KONTROLY

Tento celý komplex povinností jsme schopni vyřešit za Vás a ušetřit velké množství práce s tím spojené tzv. systémem BEZPEČNÉ HŘISTĚ.

Získáte:

 1. PROVEDENÍ VSTUPNÍ KONTROLY - KOMPETETNÍ OSOBOU (nezávislou)
 2. KONTROLNÍ - SERVISNÍ KNIHU (se zápisem VSTUPNÍ KONTROLY)
 3. PROVOZNÍ ŘÁD - "šitý" na míru Vašeho hřiště
 4. Brožuru - BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ pro PROVOZOVATELE se stanoveným systémem řízení bezpečnosti dle EN 1176-7/bod 8.1.2

Ceník:

VSTUPNÍ KONTROLA:
(v ceně je zavedení Kontrolní-servisní knihy s vypracovaným kontrolním mechanismem pro Vaše hřiště, Provozní řád, Brožura - Bezpečné hřiště)

na území celé ČR - 2.800,- Kč bez DPH
na území celé SR - 130,- € Kč bez DPH

ROČNÍ REVIZNÍ KONTROLA:
(v ceně je vypracování Protokolu o roční revizi, návrh případných oprav nebo úprav a zápis do Kontrolní-servisní knihy)

na území celé ČR - 2.800,- Kč bez DPH
na území celé SR - 130,- € bez DPH

 

Definice platné pro účel tohoto programu:

 • Dětské hřiště - zařízení a konstrukce včetně komponentů a konstrukčních prvků dodaných výrobcem, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku, ať už individuálně nebo ve skupinách podle svých vlastních pravidel.
 • Výrobce - subjekt dodávající provozovateli zařízení dětského hřiště na základě vystavené kupní smlouvy (faktury) a přebírající odpovědnost za jeho bezpečnost po celou dobu technické životnosti za předpokladu, že jeho provozovatel bude dodržovat všechny požadavky pro bezpečné provozování stanovené tímto programem.
 • Provozovatel - subjekt zodpovědný za stav a provoz dětského hřiště dodaného výrobcem s ohledem na ochranu zdraví a majetku osob, které hřiště používají. Program zahrnuje výrobu, odbornou montáž, pravidelné kontroly a údržbu dětského hřiště v úzké spolupráci mezi výrobcem a provozovatelem. O výrobě a termínu dodání je zákazník průběžně informován.

Po dodání a dohodě s montážní firmou následuje:

 1. INSTALACE
  1. Provádí montážní firma přesně podle návodu dodaného výrobcem společně s výrobkem. Při montáži je třeba také dodržet všechny stavební a bezpečnostní předpisy.
  2. Po kompletní instalaci zařízení včetně dopadových ploch musí být prověřena shoda s odpovídajícími částmi EN 1176, kterou provádí výrobce nebo jím pověřená kompetentní osoba. Stejně tak zkontroluje kvalitu provedené montáže, použité materiály a s ohledem na místní podmínky celkovou způsobilost hřiště k provozu. O této kontrole je proveden zápis do kontrolní a servisní knihy. Následně je vyplněn a podepsán předávací protokol a namontován výrobní štítek. Tímto je zařízení způsobilé provozu.
 2. KONTROLA, ÚDRŽBA a PROVOZ
  Jejím účelem je zajistit bezpečnost uživatelů herního zařízení při co nejdelší životnosti. Plán kontrol se skládá z:
  1. Běžné vizuální kontroly, kterou provádí provozovatelem určená a výrobcem vyškolená osoba. Četnost těchto kontrol závisí na frekvenci provozu daného hřiště. Nejlépe však každodenní anebo před každou herní periodou.
  2. Provozní kontroly, kterou provádí taktéž provozovatelem určená a výrobcem vyškolená osoba. Tuto kontrolu je nutno provádět v intervalu 1 - 3 měsíce a o jejím průběhu provést zápis do kontrolní a servisní knihy. V případě nutnosti výměny vadných částí informovat výrobce! Konkrétní obsah obou těchto kontrol a rozsahu údržby viz. "Bezpečnostní instrukce sestav Monkey´s."
  3. Roční hlavní kontroly, kterou provádí výrobce nebo jím určená kvalifikovaná osoba v intervalu nepřekračujícím 12 měsíců. Je kontrolována zejména shoda s odpovídajícími částmi EN 1176 po jakýchkoli změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatřeních. O této kontrole je proveden zápis do kontrolní a servisní knihy a vyhotovena revizní zpráva. Na jejím základě osoba provádějící roční hlavní kontrolu doporučí, případně provede nutná opatření a údržbu zařízení po dohodě s provozovatelem.

Podle EN 1176 má provozovatel povinnost zavést pro hřiště vhodný systém řízení bezpečnosti spočívající v dodržování výše zmíněných kontrol a provádění údržby podle návodu výrobce