Obchodní podmínky

Základní údaje
Provozovatel obchodu: HEROLD - Dětský svět a zahrada, s.r.o.
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Radek Herold, Nikol Koten Heroldová
Sídlo společnosti: HEROLD - dětský svět a zahrada s.r.o., Čáslavská 229, 28401 Kutná Hora
IČO: 02851270
DIČ: CZ02851270
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 224458
Výroba a distribuce: Březová 3, 286 01 Úmonín
Prodejna a showroom: Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora
Bankovní spojení: 2900178970/2010
Telefonní kontakty: +420 724 733 937 (privátní sektor)
                                    +420 724 102 533 ( veřejný sektor)
                                    +420 601 394 445 (domky a zahrada)
 
1. Všeobecná ustanovení
1.1.   Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě skluzavky.cz (dále jen „internetový obchod“), resp. s níže uvedenými výjimkami i pro osobní objednání zboží a uzavření smlouvy, a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo, uzavřené mezi dodavatelem HEROLD - Dětský svět a zahrada s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“), kterou může být
a) spotřebitel, který je člověkem nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání;
b) nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání;
c) podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo,  uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
1.3. Uzavřením kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo,  kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
1.4. Objednávání zboží a uzavírání smluv osobně
 Objednání zboží. Vystavené zboží v našem internetovém obchodě nebo uvedené v našem katalogu je možné si také objednat osobně, tj. uzavřením smlouvy v písemné podobě s vaším podpisem a s podpisem námi pověřené osoby, příp. uzavřením smlouvy v ústní formě v kterékoli naší provozovně, tedy mimo režim ustanovení čl. 2 těchto obchodních podmínek.


2. Uzavření smluvních vztahů prostřednictvím internetu
2.1.   Všechny uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH, která činí v době platnosti VOP 21%.
2.2.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.
2.3.   Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.4. K uzavření kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo, dojde potvrzením objednávky dodavatelem zaslaným na e-mailem, který zákazník uvedl ve formuláři na stránkách internetového obchodu, ve kterém dodavatel potvrdí uzavření smlouvy vč. potvrzení základních náležitostí – specifikace zboží, příp. montážní práce a kupní ceny. K uzavření smlouvy dojde také v případě doručení zálohové faktury kupujícímu a jejím uhrazením, ve které je specifikován předmět plnění, a která byla zákazníkovi poslána na základě vzájemného odsouhlasení specifikace zboží, příp. montážních prací a kupní ceny dohodnutého telefonicky nebo emailem.
2.5. V případě, že součástí objednávky je také montáž objednaného zboží, dojde objednáním namísto uzavření kupní smlouvy k uzavření smlouvy o dílo.
2.6. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
2.7 Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží, balným a cenou případných dalších objednaných služeb.
2.8. Obsah smlouvy o dílo. Na základě uzavřené smlouvy o dílo jsme povinni provést dílo, tedy dodání a montáž objednaného zboží, a to sjednaným způsobem podle čl. 8 těchto obchodních podmínek a umožnit vám převzetí díla. Vy jste povinni dílo převzít a zaplatit za něj celkovou cenu, která je tvořena cenou díla.
2.9. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
2.10. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
2.11. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

 
3. Platební podmínky a cena zboží
3.1.   Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
3.2.   Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.
Způsoby plateb:
Platba hotově při osobním odběru
Platba platební kartou on-line
Platba převodem z účtu
Při tomto způsobu platby, prosím, zašlete celkovou částku za objednané zboží na náš účet na základě námi vystavené faktury. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, číslo faktury.  Jinak je možné, že nebude dodržena expediční lhůta z důvodu nespárování platby. Po připsání částky na účet Vám zboží odešleme dle skladové dostupnosti.
Platba dobírkou při předání zboží
Při tomto způsobu platby Vám bude zboží osobně doručeno a předáno proti zaplacení jeho celkové částky.
Zálohová platba převodem z účtu
a) Pokud má být celková cena zboží (díla) uhrazena před dodáním zboží (díla), jste povinni uhradit celkovou fakturovanou částku dle zálohové faktury se splatností uvedenou ve faktuře, není-li dohodnuto jinak, a po jejím uhrazení je zboží odesláno s konečnou fakturou. Pro případ, že nebude zákazníkem uhrazena celková cena zboží ve lhůtě splatnosti výše uvedené zálohové faktury, vznikne dodavateli právo na odstoupení od smlouvy.
b) Je dále nabízena především pro zákazníky při nákupu dřevostaveb. Po vystavení zálohové faktury na 50% konečné ceny a jejím zaplacení v termínu splatnosti zálohové faktury je materiál na dřevostavbu dopraven na místo a realizace stavby provedena. Při předání stavby zákazník doplatí zbývajících 50 % z ceny díla. Celý tento proces se řídí individuální dohodou se zákazníkem. 

3.3.   Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, pokud nebylo předem písemně sjednáno jinak.
3.4.   Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.
3.5.   Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně   z přidané hodnoty.
3.6.   Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve
úplným zaplacením kupní ceny, příp. úplným zaplacením ceny díla.
3.7. V případě, že porušíte závazek zaplatit cenu zboží (díla) v dohodnutém termínu, jste nám povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny zboží (díla) za každý započatý den prodlení.
 
4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží
4.1.   Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, s tím že přibližný termín dodání je uveden na internetových stránkách u daného produktu. Vzhledem k ruční řemeslné výrobě ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Doporučujeme si předem ověřit u dodavatele na tel čísle vždy pro daný sektor aktuální dodací podmínky pro jednotlivé zboží. Místo odběru, není-li písemně sjednáno jinak, je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel.
Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto email uvádět.
4.2.   Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky.
 Nejvhodnější způsoby přepravy včetně cen Vám budou nabídnuty při potvrzení objednávky.
4.3.   Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne dodavateli právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním
Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. O této skutečnosti jste povinni nás bezodkladně informovat.
Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.
4.4.   Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a zboží.
4.5    Při dodání zakázky těžší než 40 kg na 1 produkt (tj. dětská hřiště, dětské a zahradní domky) je třeba aby příjemce zajistil při skládce manipulační techniku nebo zde byla přítomnost minimálně další osoby.
4.6. Dále můžete využít osobní odběr zboží v našich provozovnách dle výběru při objednávce a to v případě objednávky zboží na internetových stránkách.
4.7 Není-li dohodnuto jinak, dodavatel dodá zboží/ provede dílo až po uhrazení celkové ceny zboží/díla.
 
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Obecně o odstoupení od smlouvy.
5.1.1.Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku, v případě objednávky zboží na internetovém obchodu. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad), resp. objednání zboží  a uzavření smlouvy osobně (čl. 1.5VOP), nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě uvedené v čl. 5.3.1-5.5.4 VOP)  nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
5.1.2 Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

5.2. Právo dodavatele odstoupit od smlouvy. Dodavatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:
5.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,
5.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,
5.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
5.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
5.2.5. v případě zjevné chyby v ceně zboží -  objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
5.2.6. zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
5.2.7 dalších hodných zvláštního zřetele.

5.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit dle § 1829 a násl. občanského zákoníku od uzavřené smlouvy distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů ode dne
5.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
5.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
5.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
5.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
5.3.5 Dále má kupující právo odstoupit od smlouvy kdykoli do expedice zboží (storno objednávka ze strany kupujícího). Pro tento případ lze objednávku stornovat buď telefonicky vždy v daném sektoru zboží nebo na příslušném emailu info2@skluzavky.cz

5.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
5.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu (např. provedení požadovaného nátěru, opálení materiálu, úprava rozměrů atp.),
5.4.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
5.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
5.4.5. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (to platí zejména u smluv o dílo, kde dochází k montáži díla v místě plnění zvoleném spotřebitelem),
5.4.6 dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

5.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak
5.5.1. vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho odeslání – viz. Reklamace
5.5.2. poštou na adresu HEROLD - Dětský svět a zahrada, Čáslavská 229, 28401 Kutná Hora
5.5.3. e-mailem na e-mailovou adresu info2@skluzavky.cz

5.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

5.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
5.7.1. odesláním zboží na adresu Čáslavská 229, Kutná Hora 28401 nebo
5.7.2. osobně v kterékoli naší provozovně.

5.8. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

5.9. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty vráceného zboží, v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží
Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

5.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

6. Odpovědnost za vady a záruka

Kupujícímu před prvním použitím zboží důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na užívání, příp. sestavení a obsluhu (dále jen „návod“), a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Tento návod je  přiložen ke každému zboží, příp. bude poskytnut na vyžádání, pokud nebyl ke zboží dodán. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7. Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

7.2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

7.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:
7.3.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,
7.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.3.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Podmínky platnosti prodloužené záruky - prodloužená záruka (pokud je poskytnuta písemně dodavatelem) je platná pouze za dodržení podmínek ze strany kupujícho pro tuto prodlouženou záruku, uvedených u každého zboží, kterého se týká.
Doba prodloužené záruky počíná běžet současně se záruční dobou.
Prodloužená záruka je uvedená u daného zboží na webových stránkách dodavatele, a zároveň jsou u tohoto zboží uvedeny konkrétní podmínky pro tuto prodlouženou záruku.

7.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
7.5.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
7.5.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
7.5.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
7.5.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
7.5.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,
7.5.6. pokud jste vadu sami způsobili.
7.6.7. dřevo je přírodní materiál, proto nelze považovat za funkční vadu výrobku např. nerovnoměrné zbarvení, výskyt suků ani drobné rosení pryskyřicí.

7.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.7. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:
7.7.1. na bezplatné odstranění vady,
7.7.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
7.7.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,
7.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:
7.8.1. na bezplatné odstranění vady,
7.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
7.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

7.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:
7.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,
7.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
7.9.3. odstoupit od smlouvy.
7.10. Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

7.11. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
7.11.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
7.11.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
7.11.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
7.11.4. spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

7.12. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:
7.12.1. odesláním zboží na adresu Čáslavská 229, Kutná Hora 28401,
7.12.2. osobně na provozovně Čáslavská 229, Kutná Hora 28401
7.12.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

7.13. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
7.13.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
7.13.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

7.14. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo

7.15. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.16. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.17. Reklamace díla. Tato část obchodních podmínek se v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, se obdobně použije také na reklamaci vad díla.

8. Reklamace vad zboží podnikatelem
8.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
8.2.1 Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.2.2 Záruční dobu stanovenou záručním listem vystaveným ze strany třetích osob – dodavatelů a/nebo výrobců takových částí, poskytují nad rámec ustanovení čl. 7.2.1 resp. 7.3 VOP produktová záruka tyto třetí osoby (dále také jen „produktová záruka“). Podnikatel bere na vědomí, že v případě, že tyto třetí osoby poskytují delší záruku za jakost, funkčnost zboží, podnikatel, uplatňuje případné vady tohoto zboží u této třetí osoby v souladu s jejími záručními podmínkami (ust. § 2117 Občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní). Produktové záruční podmínky dodavatelů/výrobců zboží poskytne HEROLD - dětský svět a zahrada s.r.o. podnikateli nejpozději při předání zboží, příp. jsou volně ke stažení ZDE. 


8.3. Nadstandardní záruka pro podnikatele.
8.3.1. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání níže uvedeného zboží. Záruka na jednotlivé herní prvky je stanovena následovně:
a)  7 let na skluzavky

8.3.2.Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných společností  HEROLD - Dětský svět a zahrada, s.r.o.
8.3.3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
8.3.4. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby min. 1x za 24 měsíců obnovit.
8.3.5. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané.
8.3.6.. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
8.3.7. Během záruční lhůty je dodavatel  povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Dodavatel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.
8.3.8 Dodavateli vzniká povinnost posoudit reklamovanou vadu zboží do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, tedy do 30 dní podnikateli sdělit, zda jeho reklamace je důvodná či nikoli. V případě, že dodavatel uzná reklamaci jako důvodnou, zavazuje se tuto vadu odstranit do 30 dnů od posouzení této reklamace. Tato lhůta 30 dní na odstranění vady (v průběhu trvání záruční doby) platí pouze za předpokladu, že je to po technické stránce a v závislosti na délkách dodacích lhůtách dodavatelů společnosti HEROLD - Dětský svět a zahrada, s.r.o.  objektivně možná. V opačném případě lze tuto lhůtu ze strany  HEROLD - Dětský svět a zahrada, s.r.o. jednostranně prodloužit, a to z důvodů výše uvedených.

8.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
8.4.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
8.4.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
8.4.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
8.4.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
8.4.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
8.4.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.
8.5. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
8.5.1. odesláním zboží na adresu Čáslavská 229, Kutná Hora 28401,
8.5.2. osobně na provozovně Čáslavská 229, Kutná Hora 28401,
8.5.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, pak u této osoby.
8.6. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné.
Při reklamaci je třeba:
8.6.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
8.6.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete.
8.7. Zákaz  podnikatele použít zboží určené pro privátní účely (myšleno veškeré zboží, které není označeno v nabídce dodavatele jako zboží určené pro veřejný sektor (veřejné prostranství a komerční využití), které je za tímto účelem certifikováno). Pokud jste podnikatelem, nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu objednané zboží pro privátní účely použít pro veřejný sektor, nedohodneme-li se vzájemně písemně jinak nebo nestanoví-li jinak tyto obchodní podmínky. Pokud jste jednali nebo jednáte v rozporu s tímto odst. 7.7., ztrácíte v důsledku vašeho jednání veškerá práva z vadného plnění upravená v čl.  7 těchto obchodních podmínek, a to včetně nadstandardní záruky na jednotlivé herní prvky.


8.8. Reklamace díla. Tato část obchodních podmínek se v případě, že jste podnikatelem, se obdobně použije také na reklamaci vad díla.


9. Podmínky provedení díla (montáže)
9.1. Místo provedení díla stanovíte vy v rámci objednávky. Vyhrazujeme si právo k místu provedení díla vznést námitky v případě, že místo není k montáži vhodné, a v případě, že by byla montáž neúměrně složitá, zvýšit cenu díla, nebo od smlouvy o dílo odstoupit.
9.2. Termín provedení díla je stanoven na základě dohody mezi námi a vámi s ohledem na termín uvedený v objednávce. Pokud nebudeme schopni dílo provést ve vámi stanoveném termínu, budeme se snažit montáž zahájit v co možná nejbližším možném termínu.
9.3. Pokud jste spotřebitelem a termín dokončení díla je stanoven před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 5.3 obchodních podmínek, souhlasíte se zahájením provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud dojde k zahájení provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu zaniká.
9.4. Jsme oprávněni pověřit provedením díla třetí osobu, pokud bude dílo provedeno ve srovnatelné kvalitě, v jaké bychom dílo provedli sami.
9.5. Součástí díla nejsou případné terénní úpravy, úpravy povrchu (dopadových ploch) dle ČSN EN 1176 a odvoz a uložení vykopané zeminy. Před realizací díla musí být místo provedení díla  zákazníkem připraveno v souladu s návodem na Přípravu terénu a místa před montáží, který je nedílnou součástí VOP a před realizací je třeba vyplnit a podepsat Předávací protokol staveniště – místa realizace.
Zejm. místo provedení díla musí být rovinaté (případná svažitost povrchu nesmí přesahovat 2 %). V opačném případě jste povinni zajistit, aby místo provedení díla bylo před zahájením montáže zarovnáno k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé herní prvky ve smyslu normy ČSN EN 1176. Dále jste povinni zajistit, že v místě provedení díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, jste povinni nám předem zaslat výkres těchto inženýrských sítí a umístění díla bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že nám tuto informaci neposkytnete před zahájením provedení díla (výkopových prací), plně odpovídáte za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace provedení díla. V cenové nabídce je kalkulováno s běžným podložím v místě provedení díla, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení provedení díla zjištěno, že je místo provedení díla tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., máme nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při provedení díla. 
9.6. Veškerá povolení veřejnoprávního i soukromoprávního charakteru, která jsou potřeba pro provedení díla, jste povinni zajistit Vy, a to před zahájením montáže. V případě, že k termínu zahájení montáže nebudou potřebná povolení zajištěna, nebudeme v prodlení s provedením montáže. Nejsme povinni ověřovat, zda potřebná povolení máte řádně zajištěna a budeme tento stav předpokládat na základě toho, že nám zpřístupníte místo provedení díla.
9.7. Jste povinni zajistit, abychom měli po celou dobu montáže přístup do místa provedení díla, a to tak, aby mohlo být dílo včas a řádně dokončeno. V případě neumožnění přístupu do místa provedení díla se termín dokončení posouvá o čas, po který jsme nemohli dílo řádně provádět a o přiměřený čas nezbytný k přerušení a znovuobnovení prací.
9.8. Jste rovněž povinni zajistit na vlastní náklady a podle našich požadavků možnost napojení a odběru elektrické energie a vody z rozvodů v místě provedení díla, nejdále však ve vzdálenosti 20 metrů od místa provedení díla.
9.9. Jste povinni nám při provádění díla poskytnout veškerou potřebnou součinnost. My jsme naopak povinni poskytnout Vám součinnost k tomu, aby mohlo dojít k řádnému převzetí díla a k uhrazení ceny díla.
9.10. Nebezpečí škody na díle na Vás přechází předáním a převzetím díla, popřípadě jeho části, pokud bylo dohodnuto přebírání díla po částech. Vlastnické právo k věcem tvořícím dílo na Vás přechází úplným uhrazením sjednané ceny díla.
9.11. Odmítnete-li bezdůvodně převzít řádně provedené dílo, přechází na Vás nebezpečí vzniku škody na díle v okamžiku plánovaného převzetí díla.
9.12. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou provedeny práce, jež jsou popsány v odst. 2.8 těchto obchodních podmínek.
9.13. Dílo je předáno okamžikem předání předávacího protokolu bez výhrad vad, které by způsobily, že zboží nelze využívat k účelu, ke kterému je určeno.
9.14. V případě vad, které nebrání užití díla k jeho účelu, budou do předávacího protokolu zaznačeny tyto vady. V takovém případě jste povinni zaplatit nám plnou cenu díla, nicméně budete mít nárok na bezplatné odstranění těchto vad způsobem dále specifikovaným v těchto obchodních podmínkách.
9.15. Cena díla se započítá do celkové ceny a bude uhrazena způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek.
9.16 Veřejný sektor
Kupující si může montáž provést svépomocí – pouze však osobou znalou v oboru specialistou, přesně podle návodu dodaného výrobcem společně s výrobkem. Při montáži je třeba dodržet všechny stavební a bezpečnostní předpisy. Kupujícímu lze za příplatek zajistit prověřenou a odborně proškolenou montážní firmu (cena montáží je uvedena vždy u každého výrobku)
 

10. Služby
10.1.   Nákupem dětského hřiště nad 300 000.- získává zákazník 1x hlavní roční revizní kontrolu ZDARMA
10.2.   Vstupní a hlavní roční kontrola - provádí výrobce nebo jím určená kvalifikovaná osoba v intervalu nepřekračujícím 12 měsíců. Je kontrolována zejména shoda s odpovídajícími částmi EN 1176 po jakýchkoli změnách  provedených na základě přijatých bezpečnostních opatřeních. O této kontrole je proveden zápis do kontrolní a    servisní knihy a je vyhotovena revizní zpráva. Na jejím základě osoba provádějící roční hlavní kontrolu doporučí,  případně provede nutná opatření a údržbu zařízení po dohodě s provozovatelem.

 
11. Ochrana osobních údajů
11.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
11.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
11.5.   Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
11.6.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.7.   Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.8.  Bližší informace týkající se GDPR jsou uvedeny zde: https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx